PIRLS 2021 na Slovensku

Overovanie nástrojov testovania piateho cyklu štúdie PIRLS, tzv. pilotné meranie sa na Slovensku malo realizovať v čase od 23. marca do 3. apríla 2020. V tomto termíne sa z dôvodu uzavretia všetkých škôl kvôli ochrane pred šírením ochorenia COVID-19 nemohlo uskutočniť

Na získanie dát nevyhnutných na prípravu hlavného merania  sme v septembri 2020 realizovali zjednodušenú verziu pilotného merania. Zúčastnilo sa ho  10 dobrovoľne prihlásených škôl spomedzi škôl pôvodne vybraných do riadneho pilotného merania.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutoční v dňoch 3. – 14. mája 2021. Medzinárodným centrom štúdie bolo vybraných 236 základných škôl, z ktorých 222 bude s vyučovacím jazykom slovenským a 14 bude s vyučovacím jazykom maďarským (žiaci budú riešiť test v maďarskom jazyku). Testovania PIRLS 2021 sa zúčastní približne 8 600 žiakov 4. ročníka ZŠ.