PIRLS

Základné informácie:

V mesiacoch september - november 2014 boli oslovené základné školy so žiadosťou o spoluprácu pri príprave a realizácii pilotného zberu dát 4. cyklu medzinárodnej štúdie PIRLS. Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch december 2014 – marec 2015 prebiehal preklad, verifikácia a príprava testovacích nástrojov a dotazníkov. Preklady boli realizované v súlade s medzinárodnými pravidlami záväznými pre všetky krajiny zapojené do testovania.

V čase od 16. do 20. marca 2015 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania štvrtého cyklu štúdie PIRLS, tzv. pilotné meranie. Zúčastnilo sa ho približne 1 200 žiakov na 40 vybraných základných školách.

V mesiacoch máj – júl 2015 prebehlo hodnotenie položiek s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie bolo v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými testovanie.