PIRLS

Základné informácie:

V mesiacoch september - november 2015 boli oslovené základné školy vybrané na realizáciu hlavného merania štvrtého cyklu medzinárodnej štúdie PIRLS (PIRLS 2016). Školy boli vybrané na základe kritérií stanovených medzinárodným centrom štúdie.

V mesiacoch október 2015 – marec 2016 prebiehala príprava administrácie hlavného testovania na národnej úrovni a príprava národnej verzie nástrojov.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo v dňoch 2. mája až 19. mája 2016 a bolo v ňom zapojených 220 základných škôl, z ktorých 16 bolo s vyučovacím jazykom maďarským (žiaci riešili test v maďarskom jazyku). Testovania PIRLS 2016 sa zúčastnilo 5 451 žiakov, z toho 2 660 dievčat2 791 chlapcov. Priemerný vek žiakov v čase testovania bol 10,4 roka.

V mesiacoch máj – júl 2016 prebehlo hodnotenie položiek s otvorenou odpoveďou expertnou skupinou. Hodnotenie bolo v súlade s medzinárodnými pravidlami hodnotenia stanovenými pre každú testovanú oblasť.