PIRLS

Novinky

Základné informácie

Približný počet zúčastnených krajín: 57 + 8*
Zverejnenie výsledkov PIRLS 2021: 16. máj 2023
Rámec: odkaz 
Medzinárodná správa: odkaz
Encyklopédia: odkaz
Technická správa: odkaz
Medzinárodná databáza: odkaz
Dotazníky: odkaz
Forma testovania: pilotné meranie elektronická, hlavné meranie papierová + elektronická

* samostatné geografické alebo jazykové oblasti v rámci jednej krajiny

Viac informácií o štúdii PIRLS môžete získať tu.

PIRLS 2021 na Slovensku

16. mája 2023 bola oficiálne zverejnená Medzinárodná správa PIRLS 2021. V súvislosti so zverejnením medzinárodnej správy NIVaM, ako národné koordinačné centrum štúdie zverejnilo Krátku správu o výsledkoch merania z pohľadu Slovenska spolu s Príloha 1 ─ Medzinárodné úrovne čitateľských zručností; Príloha 2 ─ Socioekonomický index domácnosti SEI a Príloha 3 ─ Infografika PIRLS 2021.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo v dňoch 3. mája – 18. júna 2021. Medzinárodným centrom štúdie bolo vybraných 236 základných škôl, z ktorých 222 bolo s vyučovacím jazykom slovenským a 14 bolo s vyučovacím jazykom maďarským (žiaci riešili test v maďarskom jazyku). Testovania PIRLS 2021 sa zúčastnilo približne 8 600 žiakov 4. ročníka ZŠ.  

Overovanie nástrojov testovania piateho cyklu štúdie PIRLS, tzv. pilotné meranie sa na Slovensku malo realizovať v čase od 23. marca do 3. apríla 2020. V tomto termíne sa z dôvodu uzavretia všetkých škôl kvôli ochrane pred šírením ochorenia COVID-19 nemohlo uskutočniť

Na získanie dát nevyhnutných na prípravu hlavného merania  sme v septembri 2020 realizovali zjednodušenú verziu pilotného merania. Zúčastnilo sa ho  10 dobrovoľne prihlásených škôl spomedzi škôl pôvodne vybraných do riadneho pilotného merania.