PIRLS

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín:

  • 45* + 9** + 3***   
  • TIMSS+PIRLS 37

Zverejnenie výsledkov PIRLS 2011: 11. december 2012
Medzinárodná správa
: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Encyklopédia: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Uvoľnené úlohy: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Medzinárodná databáza: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Dotazníky: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: papierová

*     časti krajín, ktoré vystupujú ako samostatné testované krajiny
**   samostatné geografické alebo jazykové oblasti v rámci jednej krajiny
*** prePIRLS

PIRLS 2011 na Slovensku

V roku 2011 sa stretli testové cykly medzinárodných štúdií PIRLS a TIMSS a Slovenská republika sa ako jedna z 37 zúčastnených krajín rozhodla využiť možnosť testovať v oboch štúdiách vzorku tých istých žiakov a tým získať globálny obraz o úrovni vedomostí slovenských žiakov v troch kľúčových oblastiach na konci prvého stupňa základnej školy.

V čase od 8. do 19. marca 2010 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania piateho cyklu štúdie TIMSS, tzv. pilotné meranie. Zúčastnilo sa ho približne 40 vybraných základných škôl

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo v dňoch 23. mája až 3. júna 2011 a bolo v ňom zapojených 197 základných škôl, z ktorých 30 bolo s vyučovacím jazykom maďarským (žiaci riešili test v maďarskom jazyku). Testovania PIRLS 2011 sa zúčastnilo 5 630 žiakov, z toho 2 766 dievčat2 864 chlapcov. Priemerný vek žiakov v čase testovania bol 10,4 roka.

Národná správa Trendy úrovne kľúčových kompetencií žiakov 4. ročníka základných škôl
Čítanka PIRLS 2011

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PIRLS ĎAKUJEME!