PIRLS

Základné informácie

Celkový počet zúčastnených krajín: 40* + 5**
Zverejnenie výsledkov PIRLS 2006: november 2007
Medzinárodná správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Rámec: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Encyklopédia: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Technická správa: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Medzinárodná databáza: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Dotazníky: odkaz (materiál je v anglickom jazyku)
Forma testovania: papierová

*   časti krajín, ktoré vystupujú ako samostatné testované krajiny
** samostatné geografické alebo jazykové oblasti v rámci jednej krajiny

PIRLS 2006 na Slovensku

V roku 2005 sa na Slovensku realizovalo overovanie nástrojov testovania druhého cyklu štúdie PIRLS, tzv. pilotné meranie.

Hlavné meranie sa na Slovensku uskutočnilo v máji 2006 a bolo v ňom zapojených 167 základných škôl, z ktorých 22 bolo s vyučovacím jazykom maďarským (žiaci riešili test v maďarskom jazyku). Testovania PIRLS 2011 sa zúčastnilo 5 380 žiakov, z toho 2 641 dievčat2 739 chlapcov. Priemerný vek žiakov v čase testovania bol 10,4 roka.

Národná správa zo štúdie PIRLS 2006 – Čitateľská gramotnosť žiakov 4. ročníka ZŠ
Zbierka úloh - Čítanka PIRLS 2006

Všetkým školám, ktoré sa podieľali na realizácii medzinárodnej štúdie PIRLS ĎAKUJEME!