PISA

Program medzinárodného hodnotenia žiakov (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ)

Základné informácie

Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch a v každom z nich testuje tri hlavné oblasti – čitateľskú gramotnosť, prírodovednú gramotnosť, matematickú gramotnosť. Jedna z troch oblastí je v každom cykle dominantná – v prvom cykle štúdie PISA (v roku 2000), ako aj v poslednom doteraz realizovanom cykle štúdie PISA (v roku 2018) to bola čitateľská gramotnosť.

Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou matematická gramotnosť.

Prečo je PISA dôležitá?

OECD si navyše kladie za cieľ aktualizovať testovací materiál každého cyklu štúdie PISA o jednu novú oblasť reflektujúcu aktuálne spoločenské dianie, ktoré vzhľadom k rozsahu problematiky, nemožno testovať v rámci hlavných oblastí testovania. Takýmito oblasťami boli napríklad finančná gramotnosť (PISA 2012 – testuje sa v každom z nasledujúcich cyklov), tímové riešenie problémov (PISA 2015), či globálne kompetencie (PISA 2018). Účasť krajín v doplnkových oblastiach nie je povinná, krajiny sa môžu podľa svojich preferencií, či národných stratégií rozhodnúť, či testovanie novej oblasti zaradia do svojej národnej verzie testu. Novou oblasťou testovania v cykle PISA 2021 bude tvorivé myslenie.

Od cyklu PISA 2015 prebieha testovanie v prevažnej väčšine krajín, vrátane Slovenska, výhradne elektronickou formou. Okrem toho, že tento spôsob testovania umožňuje väčšiu variabilitu úloh (vnášanie rôznych interaktívnych prvkov a  simulácií), čím je test pre žiakov pútavejší, jeho výhodou je aj jednoduchší prenos dát so značnou elimináciou prepisových chýb. 

Všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracúvajú sa z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD).

Cieľom štúdie PISA nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín, ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

Všetky dôležité informácie o testovaní PISA nájdete na stránke OECD: http://www.oecd.org/pisa/ (stránka je v anglickom jazyku). Informácie v slovenskom jazyku sú dostupné v jednotlivých častiach našej webovej stránky.

Ak máte záujem o viac informácií týkajúcich sa realizácie štúdie PISA na Slovensku, alebo ste na našich webových stránkach nenašli informácie týkajúce sa štúdie PISA, o ktoré ste sa zaujímali, neváhajte nás, prosím, osloviť elektronickou poštou: pisa@nucem.sk

Sledovať nás môžete aj na FB: https://www.facebook.com/PISAslovensko/.