PISA

Program medzinárodného hodnotenia žiakov (čitateľská, matematická a prírodovedná gramotnosť 15-ročných žiakov ZŠ a SŠ)

Základné informácie

Štúdia OECD PISA zisťuje výsledky vzdelávania z pohľadu požiadaviek trhu práce (t. j. funkčnú gramotnosť žiakov z hľadiska teórie celoživotného vzdelávania sa) a sústreďuje sa na žiakov v posledných rokoch povinnej školskej dochádzky.

Štúdia PISA sa uskutočňuje od roku 2000 v trojročných cykloch a v každom z nich testuje tri hlavné oblasti – čitateľskú gramotnosť, prírodovednú gramotnosť, matematickú gramotnosť. Jedna z troch oblastí je v každom cykle dominantná – v prvom cykle štúdie PISA (v roku 2000) to bola čitateľská gramotnosť, v poslednom realizovanom cykle (PISA 2022) išlo o matematickú gramotnosť.

Slovenská republika, už ako členská krajina OECD, sa prvýkrát zúčastnila štúdie PISA v roku 2003, keď bola hlavnou sledovanou oblasťou matematická gramotnosť, rovnako ako v roku 2022.

Prečo je PISA dôležitá?

OECD si navyše kladie za cieľ aktualizovať testovací materiál každého cyklu štúdie PISA o jednu novú oblasť reflektujúcu aktuálne spoločenské dianie, ktoré vzhľadom k rozsahu problematiky, nemožno testovať v rámci hlavných oblastí testovania. Takýmito oblasťami boli napríklad finančná gramotnosť (testovala sa v cykloch PISA 2012 – PISA 2022. Najbližšie testovanie finančnej gramotnosti je naplánované pre cyklus PISA 2029), , tímové riešenie problémov (PISA 2015), globálne kompetencie (PISA 2018), či tvorivé myslenie (PISA 2022). Pre nasledujúce cykly je naplánované zaradenie ďalších inovatívny oblastí, v PISA 2025 to bude učenie sa v digitálnom svete cudzie jazyky (tejto oblasti sa SR v cykle PISA 2025 nezúčastní). Účasť krajín v doplnkových oblastiach nie je povinná, krajiny sa môžu podľa svojich preferencií, či národných stratégií rozhodnúť, či testovanie novej oblasti zaradia do svojej národnej verzie testu.

Od cyklu PISA 2015 prebieha testovanie v prevažnej väčšine krajín, vrátane Slovenska, výhradne elektronickou formou - offline. Okrem toho, že tento spôsob testovania umožňuje väčšiu variabilitu úloh (vnášanie rôznych interaktívnych prvkov a  simulácií), čím je test pre žiakov pútavejší, jeho výhodou je aj jednoduchší prenos dát so značnou elimináciou prepisových chýb. V roku 2025 sa testovanie po prvýkrát uskutoční online.

Všetky získané informácie (výsledky) štúdie PISA sa analyzujú vzhľadom na okolnosti vzdelávania (zisťované dotazníkmi) a spracúvajú sa z pohľadu OECD (napr. výsledné priemery sa počítajú len z dát členských krajín OECD).

Cieľom štúdie PISA nie je hodnotiť výkony jednotlivých žiakov alebo škôl, ale sledovať výsledky vzdelávacích systémov zúčastnených krajín, ich zmeny v čase a prinášať námety na zlepšenie vzdelávacej politiky.

Všetky dôležité informácie  o testovaní PISA nájdete na stránke OECD: http://www.oecd.org/pisa/ (stránka je v anglickom jazyku). Informácie v slovenskom jazyku sú dostupné v jednotlivých častiach našej webovej stránky.

Ak máte záujem o viac informácií týkajúcich sa realizácie štúdie PISA na Slovensku, alebo ste na našich webových stránkach nenašli informácie týkajúce sa štúdie PISA, o ktoré ste sa zaujímali, neváhajte nás, prosím, osloviť elektronickou poštou: pisa@nivam.sk